Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Mục đích thẩm định giá tài sản vô hình:

– Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
– Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng
– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần.
– Xác định giá trị đầu tư.

Các mục đích khác Hồ sơ cần cung cấp cho việc thẩm định giá tài sản vô hình (quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, lợi thế thương mại …)

– Giấy yêu cầu thẩm định giá do khách hàng lập
– Giấy ủy quyền nếu Tài sản vô hình không thuộc sở hữu của khách hàng thẩm định giá.
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu Tài sản vô hình
– Tên chủ bằng của Tài sản vô hình.
– Tên tác giả của Quyền sở hữu tài sản vô hình.
– Năm đăng ký và số năm còn hiệu lực của Tài sản vô hình.
– Tài liệu kỹ thuật, catalogue: tính năng kỹ thuật, công suất thiết kế, năng lượng tiêu hao
– Hồ sơ về quá trình nghiên cứu, phát minh sáng chế … của Tài sản vô hình
– Hồ sơ về nghiệm thu, chi phí nghiên cứu, phát minh sáng chế, chi phí thăm dò …..của Tài sản vô hình
– Các yếu tố tác động chính đến kết quả, lượng hoá những nhân tố tác động đến kết quả khi triển khai Tài sản vô hình.
– Kết quả của quá trình triển khai, ứng dụng Tài sản vô hình trong 2-3 năm liên tiếp.
– Các tài liệu khác có liên quan