Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

1. Khái niệm về thẩm định giá tài sản

“Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế” – Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định

Nói cách khác, thẩm định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. Tuỳ theo từng trường hợp, mục đích thẩm định cụ thể, thẩm định giá tài sản là phương tiện vận tải đã qua sử dụng được áp dụng khái niệm giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá.

2. Thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản đã qua sử dụng đề nghị thẩm định giá

Tài sản đã qua sử dụng là loại tài sản không còn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng theo thiết kế ban đầu của nhà sản xuất do chế độ bảo quản hoặc đã tiến hành vận hành, chạy thử (không phân biệt thời gian hay số lượng sản phẩm đã sản xuất, chế tạo ra) mà không theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua tài sản.

Với đặc thù của máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ … (gọi chung là tài sản) đã qua sử dụng là chất lượng còn lại không đồng đều, các chi tiết, bộ phận đã bị thay đổi, sửa chữa, nâng cấp cho phù hợp với mục đích sử dụng, sản phẩm sản xuất, năng lực, điều kiện sản xuất, chế độ bảo quản, bảo dưỡng đặc thù của của sở hữu tài sản làm căn cứ cho người làm thẩm định lựa chọn cơ sở thẩm định, phương pháp, nguyên tắc thẩm định phù hợp.

Cụ thể về lựa chọn cơ sở thẩm định giá: Giá trị của tài sản đã qua sử dụng có thể được sử dụng 1 trong 2 cơ sở thẩm định đó là cơ sở giá trị thị trường và cơ sở giá trị phi thị trường tuỳ theo mức độ thông dụng, tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản cần thẩm định và mục đích thẩm định. Căn cứ vào kết quả khảo sát về tài sản đã qua sử dụng, tỷ lệ chất lượng còn lại, kết quả thu thập thông tin về loại tài sản đề nghị thẩm định làm căn cứ lựa chọn, xác định cơ sở giá trị của tài sản. Ví dụ như:

Trường hợp chất lượng tài sản còn giá trị sử dụng, thị trường trao đổi tài sản nhiều có cùng chất lượng tương đương như thị trường xe máy công trình như ủi, xúc, cẩu hiện nay đang thông dụng là hàng nhập khẩu đã qua sử dụng có giá bán phù hợp với khả năng tài chính, công năng sử dụng tốt thị trường mua bán rộng rãi … với mục đích thẩm định giá để tham khảo trong quan hệ mua bán, thế chấp vay vốn … tức là chỉ thẩm định đơn thuần giá trị trao đổi của tài sản đề nghị thẩm định trên thị trường thì có thể lựa chọn giá trị thị trường làm cơ sở thẩm định giá

Nhưng cũng là thị trường phương tiện máy công trình, phương tiện vận tải, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhưng với mục đích thẩm định giá là liên doanh, góp vốn hay đánh giá lại tài sản để hạch toán kế toán thì phải căn cứ vào khía cạnh tham gia, đóng góp của tài sản vào hoạt động sản xuất hay nói cách khác ngoài giá trị trao đổi ta còn phải tính thêm giá trị sử dụng tối đa của tài sản đem lại lợi nhuận cho một tổ chức, cá nhân đang sở hữu tài sản đó để tính giá trị thẩm định, khi đó cơ sở thẩm định giá trị của tài sản làm giá trị phi thị.

3. Mục đích thẩm định giá :

– Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
– Bảo hiểm và bồi thường tài sản
– Phục vụ thuê tài chính
– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
– Xác định giá trị đầu tư.
– Các mục đích khác