Từ khóa: thu hồi tài sản

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá? Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Theo Điều 15 Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá quy định tài sản NN phải thẩm định giá gồm: 1. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm: a) Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần ...