Từ khóa: thời điểm định giá

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào? Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được thừa nhận là một loại tài sản của doanh nghiệp và có giá trị khác nhau. Việc đánh giá và định giá tài sản SHTT được thực hiện khi các doanh nghiệp sử dụng tài sản SHTT vào việc góp vốn, chuyển nhượng, ký hợp đồng,...Vậy tài sản ...