Từ khóa: thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

1. Khái niệm: Là ph­ương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá. 2. Nguyên tắc áp dụng: - Nguyên tắc thay thế; - Nguyên tắc đóng góp 3. Các trường ...

Dịch vụ thẩm định giá máy móc, thiết bị

Dịch vụ thẩm định giá máy móc, thiết bị Dịch vụ thẩm định giá máy móc, thiết bị

Khái niệm về thẩm định giá động sản là máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, thiết bị, vật tư, hàng hoá. Khái niệm về thẩm định giá động sản Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh ...