Từ khóa: thẩm định tài sản qua sử dụng

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

1. Khái niệm về thẩm định giá tài sản “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế” - Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng ...