Từ khóa: thẩm định giá tài sản

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự? Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trong Nghị định nêu rõ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị ...

Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

1. Khái niệm về định giá tài sản là phương tiện giao thông vận tải đường bộ đã qua sử dụng Theo Theo Luật giá số 11/2012/QH13 định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được ...

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

1. Khái niệm về thẩm định giá tài sản “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế” - Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng ...

Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Các phương pháp thẩm định phương tiện vận tải - Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp. - Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành). - Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa). - Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán) . - Phương pháp ...

Mục đích và đối tượng thẩm định giá

Mục đích và đối tượng thẩm định giá Mục đích và đối tượng thẩm định giá

Đối tượng của thẩm định phương tiện vận tải - Phương tiện vận tải đường bộ: xe ô tô con, xe tải, xe du lịch… - Phương tiện vận tải đường sông, đường biển: tàu, xà lan… - Xe máy công trình: máy đào, máy xúc, máy ủi, xe cần trục, cần cẩu, máy công trình, máy xây ...

Thẩm định giá phương tiện vận tải

Thẩm định giá phương tiện vận tải Thẩm định giá phương tiện vận tải

Khái niệm về thẩm định giá tài sản là phương tiện giao thông vận tải đường bộ đã qua sử dụng Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường ...

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào? Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được thừa nhận là một loại tài sản của doanh nghiệp và có giá trị khác nhau. Việc đánh giá và định giá tài sản SHTT được thực hiện khi các doanh nghiệp sử dụng tài sản SHTT vào việc góp vốn, chuyển nhượng, ký hợp đồng,...Vậy tài sản ...

Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó ...

Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ: dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm đầy đủ cả ba quyền, đó là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các ...

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm Dịch vụ thẩm định giá website, phần mềm

Phần mềm nói chung, website nói riêng là một sản phẩm trí tuệ, không có thể sờ nắm, thấy được từ khi bắt đầu, hiện tại ngay cả trên thế giới cũng chưa có một định dạng chung để tính giá phần mềm,Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có thể thấy rõ ràng qua những vụ ...

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Mục đích thẩm định giá tài sản vô hình: - Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng. - Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng - Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. - Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần. - Xác định ...

Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

1/ Xác định vấn đề Trong bước này cần chú ý các vấn đề sau: - Thiết lập mục đích thẩm định giá - Nhận dạng sơ bộ doanh nghiệp cần thẩm định giá: pháp lý, loại hình, quy mô, địa điểm, các cơ sở, chi nhánh, tài sản, sản phẩm, thương hiệu, thị trường,… - Xác định cơ ...

Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp

Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp Tầm quan trọng của thẩm định giá doanh nghiệp

Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một ...

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

1. Khái niệm Là phương pháp ước tính giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghiệp. 2. Công thức tính: Giá trị thị trường của doanh nghiệp được tính toán dựa trên bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp và giá trị của vốn chủ sở hữu ...

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần Khó định giá doanh nghiệp khi cổ phần

Theo quy định, để xác định giá trị khi cổ phần hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và xác định giá trị theo tài sản. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, hai cách này đang gặp phải rất nhiều hạn chế. Phương pháp chiết khấu ...

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp - Cổ phần hóa. - Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). - Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp. - Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng. - Phát hành thêm cổ phiếu. Phát hành thêm cổ phiếu, Chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Chứng minh năng ...

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

1. Khái niệm: Là ph­ương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá. 2. Nguyên tắc áp dụng: - Nguyên tắc thay thế; - Nguyên tắc đóng góp 3. Các trường ...

Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị: 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hay phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá - Xác định mục đích thẩm định giá của khách hàng - Xem xét đánh giá sơ bộ tài sản ...

Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị

Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị

1. Khái niệm định giá máy, thiết bị Định giá máy, thiết bị chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động của các công ty định giá. Định giá máy, thiết bị là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về giá trị các quyền sở hữu máy, thiết bị cho ...

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

I. Phạm vi, mục đích, đối tượng trong thẩm định giá 1. Phạm vi: Phạm vi hoạt động thẩm định giá ngày càng được mở rộng, phát triển ở các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy móc ...