Từ khóa: thẩm định giá máy móc thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

1. Khái niệm: Là ph­ương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá. 2. Nguyên tắc áp dụng: - Nguyên tắc thay thế; - Nguyên tắc đóng góp 3. Các trường ...

Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị: 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hay phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá - Xác định mục đích thẩm định giá của khách hàng - Xem xét đánh giá sơ bộ tài sản ...

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

I. Phạm vi, mục đích, đối tượng trong thẩm định giá 1. Phạm vi: Phạm vi hoạt động thẩm định giá ngày càng được mở rộng, phát triển ở các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy móc ...