Từ khóa: tài sản vô hình

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Mục đích thẩm định giá tài sản vô hình: - Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng. - Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng - Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. - Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần. - Xác định ...

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

1. Khái niệm Là phương pháp ước tính giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghiệp. 2. Công thức tính: Giá trị thị trường của doanh nghiệp được tính toán dựa trên bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp và giá trị của vốn chủ sở hữu ...