Từ khóa: tài sản hữu hình

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp Phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp

1. Khái niệm Là phương pháp ước tính giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghiệp. 2. Công thức tính: Giá trị thị trường của doanh nghiệp được tính toán dựa trên bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp và giá trị của vốn chủ sở hữu ...