Từ khóa: tài sản đã qua sử dụng

Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng Định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

1. Khái niệm về định giá tài sản là phương tiện giao thông vận tải đường bộ đã qua sử dụng Theo Theo Luật giá số 11/2012/QH13 định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được ...

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

1. Khái niệm về thẩm định giá tài sản “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế” - Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng ...