Từ khóa: quyền sở hữu trí tuệ

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào? Định giá tài sản sở hữu trí tuệ như thế nào?

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được thừa nhận là một loại tài sản của doanh nghiệp và có giá trị khác nhau. Việc đánh giá và định giá tài sản SHTT được thực hiện khi các doanh nghiệp sử dụng tài sản SHTT vào việc góp vốn, chuyển nhượng, ký hợp đồng,...Vậy tài sản ...

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Mục đích thẩm định giá tài sản vô hình: - Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng. - Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng - Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. - Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần. - Xác định ...