Từ khóa: phi thị trường

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Bên cạnh giá trị thị trường của tài sản là giá trị thực ước tính của tài sản phải tra đổi vào ngày thẩm định giá thì giá trị của máy móc thiết bị còn có thể được rút ra từ lợi ích kinh tế thay thế của những chức năng gắn với nó hoặc ...