Từ khóa: phân loại thị trường BĐS

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản Đặc điểm, phân loại thị trường bất động sản

1. Quyền của chủ thể đối với BĐS: - Đối với đất đai + Sở hữu vĩnh viễn: sở hữu đất đai được công nhận bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đây là hình thức chiếm giữ cao nhất. + Thuê theo hợp đồng: Đất thuộc quyền sở ...