Từ khóa: mục đích

Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị

Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị

1. Khái niệm định giá máy, thiết bị Định giá máy, thiết bị chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động của các công ty định giá. Định giá máy, thiết bị là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về giá trị các quyền sở hữu máy, thiết bị cho ...