Từ khóa: mục đích thẩm định giá doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp - Cổ phần hóa. - Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). - Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp. - Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng. - Phát hành thêm cổ phiếu. Phát hành thêm cổ phiếu, Chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Chứng minh năng ...