Từ khóa: giá trị tài sản

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Bên cạnh giá trị thị trường của tài sản là giá trị thực ước tính của tài sản phải tra đổi vào ngày thẩm định giá thì giá trị của máy móc thiết bị còn có thể được rút ra từ lợi ích kinh tế thay thế của những chức năng gắn với nó hoặc ...

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng Thẩm định giá tài sản đã qua sử dụng

1. Khái niệm về thẩm định giá tài sản “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế” - Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng ...