Từ khóa: định giá máy móc thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

1. Khái niệm: Là ph­ương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá. 2. Nguyên tắc áp dụng: - Nguyên tắc thay thế; - Nguyên tắc đóng góp 3. Các trường ...