Từ khóa: dịch vụ định giá tài sản vô hình

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu

Mục đích thẩm định giá tài sản vô hình: - Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng. - Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng - Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính. - Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần. - Xác định ...