Từ khóa: cục sở hữu trí tuệ

Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ: dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm đầy đủ cả ba quyền, đó là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các ...