Từ khóa: có mấy phương pháp thẩm định giá

Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Có mấy phương pháp thẩm định giá? Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Căn cứ Thông tư 17/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá hướng dẫn các phương pháp thẩm định giá cụ thể: 1. Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích ...