Từ khóa: các tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá?

Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá? Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá?

Thẩm định viên về giá phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá 1. Người được công nhận là Thẩm định viên về giá phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) ...