Từ khóa: các phương pháp

Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Có mấy phương pháp thẩm định giá? Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Căn cứ Thông tư 17/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá hướng dẫn các phương pháp thẩm định giá cụ thể: 1. Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích ...