Từ khóa: các cơ sở thẩm định giá

Cơ sở thẩm định giá?

Cơ sở thẩm định giá? Cơ sở thẩm định giá?

- Căn cứ quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá. Theo TCTĐGVN 01 Giá trị thị trường là cơ sở cho thẩm định giá tài sản Nội dung giá trị thị trường của tài sản như sau: “Giá trị thị trường của một tài sản ...