Từ khóa: bản quyền

Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ Cần biết về thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản là trí tuệ. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó ...