Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Phương pháp và hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Các phương pháp thẩm định phương tiện vận tải

– Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp.

– Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành).

– Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa).

– Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán) .

– Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định).

– Phương pháp áp dụng hệ số.

Các phương pháp phù hợp khác …

Danh mục hồ sơ tài liệu, phục vụ công tác thẩm định phương tiện vận tải.

* Đối với xe:

– Giấy chứng nhận đăng ký xe;

– Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới;

– Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện cơ giới đường bộ.

* Đối với tàu:

– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

– Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;

– GIấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;

– Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (nếu có).