Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp

Cổ phần hóa.
– Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
– Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
– Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng.
– Phát hành thêm cổ phiếu. Phát hành thêm cổ phiếu, Chào bán cổ phiếu ra công chúng.
– Chứng minh năng lực tài chính.

Hồ sơ cần cung cấp cho việc xác định giá trị doanh nghiệp

– Giấy yêu cầu thẩm định giá do khách hàng lập
– Các Hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp.
– Các Hồ sơ pháp lý về tài sản của doanh nghiệp (bao gồm cả diện tích đất được giao hoặc thuê).
– Hồ sơ về công nợ (đặc biệt là các khoản nợ tồn đọng, các khoản nợ đã xử lý theo chế độ trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp).
– Hồ sơ về tài sản không cần dùng, vật tư, hàng hoá ứ đọng, kém, mất phẩm chất (nếu có), tài sản hình thành từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.