Cơ sở thẩm định giá?

Cơ sở thẩm định giá?

– Căn cứ quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá. Theo TCTĐGVN 01 Giá trị thị trường là cơ sở cho thẩm định giá tài sản
Nội dung giá trị thị trường của tài sản như sau:
“Giá trị thị trường của một tài sản là mức giá ước tính sẽ được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch mua bán khách quan và độc lập, trong điều kiện thương mại bình thường”.

– Căn cứ quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 1/11/2007 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá: Theo TCTĐGVN 02 Giá trị phi thị trường là cơ sở cho thẩm định giá tài sản
Nội dung giá trị phi thị trường của tài sản:
Giá trị phi thị trường của tài sản là mức giá ước tính được xác định theo những căn cứ khác với giá trị thị trường hoặc có thể được mua bán, trao đổi theo các mức giá không phản ánh giá trị thị trường như: giá trị tài sản đang trong quá trình sử dụng, giá trị đầu tư, giá trị bảo hiểm, giá trị đặc biệt, giá trị thanh lý, giá trị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản chuyên dùng, giá trị tài sản có thị trường hạn chế, giá trị để tính thuế…”