Tư vấn thẩm định giá

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự? Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự trong Nghị định nêu rõ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị ...

Cơ sở thẩm định giá?

Cơ sở thẩm định giá? Cơ sở thẩm định giá?

- Căn cứ quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá. Theo TCTĐGVN 01 Giá trị thị trường là cơ sở cho thẩm định giá tài sản Nội dung giá trị thị trường của tài sản như sau: “Giá trị thị trường của một tài sản ...

Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Có mấy phương pháp thẩm định giá? Có mấy phương pháp thẩm định giá?

Căn cứ Thông tư 17/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá hướng dẫn các phương pháp thẩm định giá cụ thể: 1. Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích ...

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá? Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá?

Theo Điều 15 Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá quy định tài sản NN phải thẩm định giá gồm: 1. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá bao gồm: a) Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần ...

Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá?

Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá? Bình ổn giá là gì? Thẩm quyền bình ổn giá?

1. Bình ổn giá là gì? Căn cứ điều 5 Pháp lệnh Giá số 40 quy định: “Nhà nước thực hiện các chính sách, biện pháp cần thiết tác động vào quan hệ cung cầu để bình ổn giá thị trường đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, kiểm soát lạm phát, ...

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

Bên cạnh giá trị thị trường của tài sản là giá trị thực ước tính của tài sản phải tra đổi vào ngày thẩm định giá thì giá trị của máy móc thiết bị còn có thể được rút ra từ lợi ích kinh tế thay thế của những chức năng gắn với nó hoặc ...

Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá?

Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá? Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá?

Thẩm định viên về giá phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá 1. Người được công nhận là Thẩm định viên về giá phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) ...