Dịch vụ thẩm định giá máy móc, thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị Phương pháp chi phí trong định giá máy móc thiết bị

1. Khái niệm: Là ph­ương pháp dựa trên cơ sở so sánh giá trị của tài sản cần thẩm định giá với chi phí chế tạo tài sản có tính hữu ích tương đương với tài sản cần thẩm định giá. 2. Nguyên tắc áp dụng: - Nguyên tắc thay thế; - Nguyên tắc đóng góp 3. Các trường ...

Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị Qui trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị: 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hay phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá - Xác định mục đích thẩm định giá của khách hàng - Xem xét đánh giá sơ bộ tài sản ...

Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị

Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị Khái niệm, mục đích, vai trò của thẩm định giá máy móc, thiết bị

1. Khái niệm định giá máy, thiết bị Định giá máy, thiết bị chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động của các công ty định giá. Định giá máy, thiết bị là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về giá trị các quyền sở hữu máy, thiết bị cho ...

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị Những điều cần biết về thẩm định giá máy móc, thiết bị

I. Phạm vi, mục đích, đối tượng trong thẩm định giá 1. Phạm vi: Phạm vi hoạt động thẩm định giá ngày càng được mở rộng, phát triển ở các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy móc ...

Dịch vụ thẩm định giá máy móc, thiết bị

Dịch vụ thẩm định giá máy móc, thiết bị Dịch vụ thẩm định giá máy móc, thiết bị

Khái niệm về thẩm định giá động sản là máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, thiết bị, vật tư, hàng hoá. Khái niệm về thẩm định giá động sản Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh ...